Poetry: “Synethesia”

A phenomenon that fascinates me…

Continue reading